-30% avslag på all innvendig solskjerming

Service-reklamasjon

Reklamasjoner

Hvis det er feil eller mangler på varer levert av oss er reklamasjonsfristen 5 år. Reklamasjonen må skje innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde blitt, oppdaget. Vår behandling av reklamasjoner tar utgangspunkt i Oslo Solskjerming AS sine fastsatte regler ved håndtering av reklamasjoner, Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven og Lov om håndverkstjenester for forbrukere.

 

Service

Hvis du ønsker utbedring av feil og mangler som ikke omfattes av reklamasjon eller garanti, så kan vi gjøre service på dette også. Serviceoppdrag vil bli belastet med kr 1000.- inkl 30 min arbeidstid. Tidsbruk over dette belastes med kr 350.- pr 30 min. Priser inkl mva.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbruker fra Oslo Solskjerming AS.

1. Betalingsvilkår
Betaling ved levering/montering evt faktura sendt på mail. Oslo Solskjerming AS forbeholder seg retten til å kredittvurdere alle sine kunder før ordren settes i produksjon. Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Salgsrepresentanten har ikke under noen omstendigheter anledning til å motta noen form for forskuddsbetaling. Forskuddsbetaling skal overføres til kontonr 1503.85.52373 og merkes med kontraktsnummer/ordrenummer. Alternativt kan varene/monteringen betales via nettbank FØR montørene kommer for å montere.

2. Leveransens omfang
Leveransens omfang er beskrevet på kontraktens første side. Alle avtaler om tilleggsytelser må være nedskrevet på kontrakten eller som et vedlegg til kontrakten og være signert av begge parter. Tilleggsytelser som ikke er skriftlige og godkjente av begge parter, kan ikke påberopes som gyldige. Tilleggsarbeider som avtales underveis, faktureres etter våre til enhver tid gjeldende priser.

3. Motorer, styringer og elektroniske komponenter
All elektrisk installasjon må utføres av autorisert elektroinstallatør og er således ikke dekket av denne kontrakt såfremt ikke annet er utrykkelig og skriflig spesifsert og avtalt. Motorer leveres ferdig montert og justert i produktet. Installasjons- og brukerveiledning som følger produktet og leveres kunde, må kunden videreformidle til elektroinstallatøren.

4. Leveringstider
Vår standard leveringstid er ca 3-5 uker. Leveringstid kan imidlertid avvike begge veier uten at dette skal influere på den avtalte prisen. Kortere leveringstid kan fremsettes som et ønske og noteres. Leveringstid omfatter tiden fra kontraktsinngåelse til monteringsstart. Leveringstiden anses overholdt dersom kunden har fått tilbud om levering innen tidsfristen. Dette selv om dette tidspunkt ikke skulle passe for kunden. I tillegg til vanlig force majeure-forbehold, vil også influensa eller annen omfattende sykdom som rammer produksjonen gi selger rett til å fravike leveringstidspunktene.

5. Markiseduk
For markiseduker gjelder de avvik som er beskrevet i faktabladet ”Verdt å vite om duker” som er utarbeidet av Norges Solskjermingsforbund. Opplysningen finnes på forbundets hjemmeside: www.solskjerming.no. Dersom kunden ikke har tilgang til internett, skal selger overlevere det nevnte faktablad i forbindelse med signering av kontrakt.

6. Montasje
Dersom det er spesifisert i kontrakten, skal produktet/produktene monteres, justeres og ferdigstilles av Oslo Solskjerming AS (dog ikke elektroarbeider). Oslo Solskjerming kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i bygningens konstruksjon, som ikke ble opplyst av kjøper eller kunne forvente å oppdage ved befaring. Monteringsprisen er gitt med forbehold om at bygningskonstruksjonen gir normale muligheter for feste uten spesifkke forsterkninger.

7. Automatikk
Ved leveranse av automatstyring (sol, vind, etc) påligger det kunden å videreformidle den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. De foreskrevne verdiger for innstilling av sol- og vindverdier må følges. Ved ekstreme kastevinder eller andre vindforhold som overstiger de anbefalte og innstilte vindverdier, er risikoen tilstede for at automatikken ikke klarer å trekke inn/opp produktet raskt nok for å unngå at det blir skadet. I slike tilfeller er ikke Oslo Solskjerming AS ansvarlig for skadene.

8. Reklamasjon og garantier
Reklamasjonstid på solskjermingsprodukter er 5 år. Slitasjedeler som snorer, elektronikk etc, har en reklamasjonstid på 2 år. Bevisbyrden for feil / mangler ligger hos kunden. Reklamasjon skal varsles – uten ugrunnet opphold og – senest 2 måneder etter at feil eller skade – ble eller – burde vært oppdaget. Alle kostnader ved besiktigelse som konkluderer med ikke berettigelse, blir belastet kunde, herunder feil bruk, feil belastning, programmering av automatikk etc. Reklamasjon meldes inn via vår hjemmeside: www.oslosolskjerming.no

9. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kontraktens verdi inntil kjøpesummen med evt tillegg av rente og omkostninger er gjort opp, jfr pantelovens § 3-14. Representant fra Oslo Solskjerming AS kan hente/demontere leveransen 30 dager etter forfall dersom skyldig beløp etter avtalen ikke er betalt.

10. Avbestilling
Ved avbestilling/heving av kjøpet, må kunden dekke de kostnadene Oslo Solskjerming AS er påført i forbindelse med kontrakten, jfr forbrukerkjøpsloven kap 11. §41 – min 25% av kontraktssum pluss evt. medgått arbeidstid blir belastet ved urettmessig avbestilling.

11. Ansvarsbegrensning
Hvis levering hindres av ”force majeure” er ikke Oslo Solskjerming AS forpliktet til å opprettholde den avtalte leveringsfristen, eller betale for forsinket eller uteblitt levering, jfr forbrukerkjøpsloven § 24

12. Angrerett
Det er ikke angrerett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, tilvirkningskjøp. Angrerettlovens §22e, ny lov juni 2014.

13. Selvmontering
Kunden er selv ansvarlig for at produktet/ene blir fraktet og montert etter gitte anvisninger. Må vi rykke ut er kunden selv ansvarlig for kostnadene som påløper.

14. Kredittsjekk
Oslo Solskjerming AS forbeholder seg rettet til å gjennomføre kredittsjekk.
For mer utfyllende informasjon henviser vi til vår hjemmeside, www.oslosolskjerming.no og bruksanvisning som legges ved produktene.

Skjema for service og reklamasjon